"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Sonntag, 2. Oktober 2011

TRÍ THỨC VIỆT NAM quanh bồn trí tuệ


Trần Kiêm Đoàn

Bài học chữ Nho mở lòng của thế hệ Quốc văn Giáo khoa thư là “Nhan Súc thuyết Tề vương quý sĩ” nghĩa là Nhan Súc thuyết giảng cho vua Tề biết trọng đãi người trí thức.  Nhan Súc là một hiền sĩ đương thời. Một hôm vua Tề cho mời đến bàn việc nước. 

Sau khi chủ khách an vị, vua nói:
- Súc tiền! Nghĩa là: “Nhan Súc, bước tới đây!”
Nhan Súc trả lời:
- Vương tiền! Nghĩa là: “Vua bước tới đây!”
Vua Tề hoang mang vì xưa nay chưa hề ở vào  hoàn cảnh bị động như thế bao giờ.