"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Montag, 18. März 2013

Hình animation lý thú

Ice cream sandwiches being made: 
18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              SeeSprings being made:18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See

Pencils being sharpened:
18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See

Mold forming:
 18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See

Bread dough being cut:
 18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See

How holes are drilled in metal:
 18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See

Trombones being made:
 18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See


CDs being made:
18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See

Popcorn popping:
18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See

How fences are made:
18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See

Iron being shaped:
18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See

Gloves being made:
18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See

The making of a dart:
 18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See

A knuckleball in slow motion:
18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See

How keys work:
18 Amazing Things You Most Likely                              Never Get To                              See