"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 29. März 2013

Hiếp Pháp là Đại Pháp!

Báo "Tiền Phong" ngày 28.03.2013

Ai dám bảo là "Đảng Ta" chỉ biết lừa bịp, mị dân? Khi gọi Hiến Pháp của nước CHXHCN Việt Nam là "Hiếp Pháp" thì Đảng và nhà nước ta đã minh định chiến lược "Hiếp Dâm Luật Pháp", gọi tắt theo quy tắc Hán-Việt là "Hiếp Pháp", trong đó chữ "Pháp" hàm chứa ý nghĩa "phương thức" hay "chiến lược/thuật". Kính mời đọc bài Bình Luận của tác giả Lê Hồng, chính trị học tại Đại Học Quốc Gia Vô Sản.

Nhiều người Việt Nam, do bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tư duy của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, nên cứ ngờ nghệt cho rằng đó là lỗi chính tả! Đây là một biểu hiện rõ rệt của tính "suy thoái đạo đức cách mạng", một tư duy phản động đi ngược trào lưu tiến hoá của nhân loại trong tiến trình đi lên Xã Hội Chủ Nghĩa.

Trước hết phải xác định rõ: Hiếp Pháp thể hiện tâm nguyện TOÀN ĐẢNG! Ý niệm "nhà nước PHÁP Quyền theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa" đã thể hiện rất rõ chiến lược của Đảng ta: PHÁP ở đây phải được hiểu là HIẾP PHÁP, là kết quả của đỉnh cao trí tuệ tư duy Xã Hội Chủ Nghĩa. Nó là kết tinh của trí tuệ giai cấp VÔ SẢN - ở đây cũng nên mở ngoặc để giải thích thêm rằng: VÔ không có nghĩ là KHÔNG như đại bộ phận quần chúng vẫn hiểu lầm, nhưng là cách nói tắt của VÔ SỐ, nghĩa là số lượng không thể đếm được.

Khi hiểu được thực tế đơn giản này thì ta cũng hiểu rằng, gọi các thành phần VÔ SẢN là TƯ BẢN ĐỎ là một cách gọi sai lầm, nói lên tư duy yếu kém của bè lũ phản động.

Đi xa hơn nữa, ta có thể dẫn chứng theo nguyên lý khoa học duy vật biện chứng pháp rằng, Đảng ta thuộc giai cấp vô sản và là thành phần lãnh đạo nhân dân. Nhưng cũng như thực tế chỉ một con cừu mới có thể là đầu đàn của một đàn cừu, thì Đảng ta, là thành phần VÔ SẢN, cũng là thành phần lãnh đạo của CHỈ những người VÔ SẢN.

Với lý luận này, ta thấy rõ rằng, Hiếp Pháp không chỉ thể hiện tâm nguyện TOÀN ĐẢNG, nhưng còn là tâm nguyện của TOÀN DÂN - là những người VÔ SẢN, hay thường được gọi là đảng viên và những thành phần "đối tượng".

Nói cách khác, Hiếp Pháp phải được hiểu là "Hiến Pháp đã qua sử dụng". Mà "đối tượng áp dụng" ở đây là những thành phần trong phạm vi quyền bính của Đảng ta, nhưng không thuộc thành phần VÔ SẢN.

Hiếp Pháp này đã được sự nhất trí đồng ý của NHÂN DÂN theo đúng tinh thần DÂN CHỦ - cũng là một cách gọi tắt của từ ngữ DÂN CHỦ TẬP TRUNG, nghĩa là phương thức quyết định luôn luôn sáng suốt xuất phát từ Bộ Chính Trị và được NHÂN DÂN nhất trí thông qua.

HIẾP PHÁP vì thế quả nhiên là một Đại Pháp, là một chiến lược thần kỳ của Đảng và NHÂN DÂN!

Lê Hồng

..............................................................
PHỤ CHÚ ĐỂ HỌC TẬP:

* ĐẢNG: Từ ngữ để chỉ nhóm lãnh đạo tổ chức mang tên chính thức là „Đảng Cộng Sản Việt Nam“, có nguồn gốc VÔ SẢN - sẽ được định nghĩa sau. Nhóm lãnh đạo này được chia làm nhiều cấp khác nhau và có các công việc khác nhau, nằm dưới sự điều khiển của cấp cao nhất gọi là „Bộ Chính Trị Trung Ương“, kế đến là cấp NHÀ NƯỚC. Để có thể trở thành thành viên của „Đảng“ thì phải có những điều kiện sau:

- Phải là thành phần xuất phát từ NHÂN DÂN - sẽ được định nghĩa sau.

- Nếu không thuộc thành phần NHÂN DÂN thì phải có quan hệ gắn bó với những thành phần thuộc giai cấp ĐẢNG, và phải làm lợi cho ĐẢNG.

- Phải đóng lệ phí gia nhập tùy theo cấp. Lệ phí sẽ tỉ lệ thuận theo mức độ quan trọng của cấp lãnh đạo. Lệ phí nằm ở mức từ 100,000 đến 1 triệu; dĩ nhiên là tiền Dollar của Đế Quốc Mỹ, bởi lẽ tiền cụ Hồ hiện nay đang trong thời gian „quá độ“ chưa sử dụng được.

* NHÂN DÂN: Là những thành phần đã tuyên thệ gia nhập tổ chức mang tên chính thức là „Đảng Cộng Sản Việt Nam“. Thành phần này phải tuyên thệ trung thành tuyệt đối với ĐẢNG – xem định nghĩa trên, và phải làm những công tác ĐẢNG trao phó. Chính thức thành phần này được gọi là ĐẢNG VIÊN. Những công tác được trao phó phải thi hành tốt, nhưng không được đòi trả lương. Quyền lợi của NHÂN DÂN không nằm ở lương bổng, vì đó là chuyện nhỏ. Quyền lợi của NHÂN DÂN trước hết là quyền lực đối với bộ phận người Việt gọi là QUẦN CHÚNG, hay văn hóa hơn thì gọi là ĐỒNG BÀO như Bác Hồ vẫn gọi. Với quyền lực này, ĐẢNG VIÊN (= NHÂN DÂN) có thể tự tạo cho mình thực tế VÔ SẢN - sẽ được định nghĩa sau. Với sự bảo trợ của ĐẢNG và của NHÂN DÂN thành phần này sẽ không sợ bị QUẦN CHÚNG làm khó dễ khi thực hiện tiến trình VÔ SẢN HÓA. Quyền lợi kế tiếp quan trọng hơn là có cơ hội để gia nhập nhóm lãnh đạo ĐẢNG, sau khi đã VÔ SẢN HÓA để có đủ điều kiện.

* VÔ SẢN: VÔ là chữ viết tắt của VÔ SỐ và SẢN là chữ tắt của TÀI SẢN.

* VÔ SẢN HÓA: Là tiến trình làm cho mình biến thành sở hữu chủ của vô số tài sản.

Với những định nghĩa trên người đảng viên sẽ hiểu sâu sắc châm ngôn: "ĐẢNG lãnh đạo, NHÀ NƯỚC quản lý, NHÂN DÂN làm chủ tập thể".