"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 13. März 2012

Anh là ai? Who are you? Qui es-tu? 你是誰?--- 作者: Việt Khang 越康你說你是誰?為什麼抓我,我何罪?
你說你是誰?為什麼打我而毫無留情?
你說你是誰?不讓我在街上表白,我愛這國家,這民族,經過滿辛酸 。 
你說你(從)哪兒來?防止我抗中(共)賊侵略。 
你說你(從)哪兒來?為何用我母語罵我? 
你民族何在?怎甘心做共賊走狗?以來日記錄哪隻手殺自己同胞。


我不能 袖手 !當越國正在搖晃, 我民族快得下沉,一千年或永遠黑暗。 
我不能 袖手 !看後裔 子孫無根源,祖籍何處? 
當這地球沒有了- - - 越南。

Nǐ shuō nǐ shì shéi? Wèi shé mē zhoā wǒ, wǒ hé zuè?
Nǐ shuō nǐ shì shéi? Wèi shé mē dǎ wǒ, ér háo wú liú qíng?
Nǐ shuō nǐ shì shéi? Bù ràng wǒ zài jiē shàng biǎo bái. 
Wǒ ài zhè guó jiā, zhè mín zú, jīng guò mǎn xīn suān.
Nǐ shuō nǐ (cóng) nǎ ér lái? Fáng zhǐ wǒ kàng Zhōng zéi qīn luè.
Nǐ shuō nǐ (cóng) nǎ ér lái? Wèi hé yòng wǒ mǔ yǔ mà wǒ?
Nǐ mín zú hé zài? Zěn gān xīn zuò Gòng zéi zǒu gǒu?
Yǐ lái rì jì lù nǎ zhī shǒu shā zì jí tóng bāo.
Wǒ bù néng xìu shǒu! Dāng Yuè Guó zhèng zài yáo huàng, 
Wǒ mín zú kuài dé xià chén, yì qiān nián huò yǒng yuǎn hē àn.
Wǒ bù néng xìu shǒu! Kàn hòu yì zǐ sūn wú gēn yuán, zǔ jí hé chù?
Dāng zhè dì qiú méi yǒu liǎo ... Yuè Nán (Vietnam).