"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 5. April 2012

Tại sao lại phải sợ Ngày Quốc Hận 30 tháng tư?


Lại có một nhóm người trong Ủy-Ban Ngày Thuyền-Nhân Việt-Nam tại Toronto, Ontario, CANADA xin Hội-Đồng Thành-Phố Toronto công-bố ngày 30 tháng 4 năm 2011 là "Ngày Thuyền-Nhân Việt-Nam".

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày mất Việt-Nam Cộng-Hoà, một ngày đen tối nhứt cho những người quốc-gia Việt-Nam!

Chúng ta đang sống trong những đất nước tự-do và dân-chủ không bao giờ quên ngày 30 tháng 4 và chúng ta đã gọi nó là Ngày Quốc-Hận 30 tháng 4.

Bọn Việt-cộng và Việt-gian rất sợ danh-xưng Ngày Quốc-Hận 30 Tháng 4. Tại sao vậy?

1) Khi gọi Ngày Quốc-Hận 30 Tháng 4, hơn 2 triệu người Việt ở hải-ngoại gồm hai thế-hệ luôn nhớ cội nguồn của mình và oán-hận chế-độ cộng-sản Việt-Nam;

2) Ngày Quốc-Hận 30 Tháng 4 là nguyên-nhân của hàng trăm ngàn lời vạch trần bao tội ác của bọn tà-quyền cộng-sản Việt-Nam mà chúng thường lấp-liếm và cãi biến.

Vì những lý-do này, giới lãnh-đạo Hà-Nội luôn cố-gắng tuyên-truyền và dùng ngoại-tệ để mua chuộc những người trong các cơ-quan, đoàn-thể chống cộng tại hải-ngoại để lái sự-nghiệp chống cộng sang chiều-hướng hoà-hợp và hoà-giải nhằm làm nhụt chí của những ai đang tranh-đấu cho một nước Việt-Nam không cộng-sản, dân-chủ và phú-cường.

Muốn được như vậy, họ đã chỉ-thị cho nhóm tay sai của họ ở khắp nơi có đồng-bào tỵ nạn cộng-sản định-cư phải thay đổi danh-xưng "Ngày Quốc Hận 30 tháng tư" thành "Ngày Thuyền-Nhân Việt-Nam". 

Chúng ta nên hiểu rõ những âm-mưu thâm-độc của bọn Việt-cộng và tay sai để đoàn-kết chống lại bọn chúng một cách hữu-hiệu hơn. Bọn tà-quyền cộng-sản Việt-Nam đang tách những người chống cộng của chúng ta như tách rời những chiếc đũa khỏi bó đũa! Bó đũa thì không thể bị bẻ gãy được nhưng chiếc hay đôi đũa thì sẽ bị bẻ gãy dễ-dàng.

Nói tới vụ thuyền-nhân (les gens en bateau/the boat people), tác-giả lại nhớ tới vụ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ-tịch của BPSOS, đã lèo lái kết-quả cuộc vận-động của nhạc-sĩ Trúc-Hồ và BGĐ đài truyền hình SBTN ký tên vào Thỉnh-Nguyện Thư (pétition/petition) vào mục-tiêu tư-lợi của tổ-chức của ông. 

Cuộc chơi nào cũng có sự thắng bại, nhưng điều đáng nói trong mỗi cuộc chơi là một cuộc chơi ngay thẳng (un franc jeu/a fair play), và chúng ta phải đòi hỏi điều đó! Chơi bẩn là lối chơi của bọn tà-quyền cộng-sản Việt-Nam và của “đám theo gió trở cờ”.

Ngày Quốc-Hận 30 Tháng 4 vẫn còn khi CHXHCN Việt Nam chưa bị sụp đổ. Nếu những ai muốn biến Ngày Quốc-Hận 30 tháng 4 thành Ngày gì đó thì hãy cùng chúng tôi, những người yêu tổ-quốc trong và ngoài nước (không muốn Việt-Nam trở thành Tỉnh Quảng-Nam của Trung-Quốc) sớm làm một cuộc cách-mạng đập tan bạo-quyền cộng-sản Việt-Nam. Rất mong thay!

Montréal, ngày 24 tháng 3 năm 2012
MỸ-LAN