"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Samstag, 25. Dezember 2010

Bài bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ bị truy tố tội theo Điều 88, Bộ Luật Hình Sự

Hoàng Hà – Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố ông Cù Huy Hà Vũ như báo chí đưa tin thì ông Vũ bị truy tố bởi điểm c, khoản 1, Điều 88 Bộ luật  hình sự:

“Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
 C) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Để kết tội được ông Vũ vào điều này thì VKS phải chứng minh được các hành vi của ông Vũ như bài viết, trả lời phỏng vấn đủ  tất cả  04 nhóm dấu hiệu của cấu thành tội phạm tương ứng của điểm c, k1, Đ88. Trong đó, có 02 nhóm dấu hiệu không thể thiếu, mà VKS phải chứng minh là: 01 là Nhóm các dấu hiệu thuộc khách thể của tội phạm và 02 là Nhóm các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm.
 
1. NHÓM CÁC DẤU HIỆU THUỘC KHÁCH THỂ CỦA TỘI PHẠM:

VKS phải chứng minh được là: ông Vũ đã có hành vi xâm hại đến quan hệ xã hội nào đã được pháp luật hình sự quy định (Điều 2 BLHS:
Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự
Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.)

Quan hệ xã hội tương ứng ở đây chính là quan hệ xã hội mà nhờ đó xác định Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tồn tại. Quan hệ xã hội này đã được pháp điển hóa, nó được quy định tại văn bản pháp luật cao nhất của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Điều 2, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
Điều 2
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.”

Quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ ở đây chính là quan hệ quyền lực nhà nước, mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân về quyền lực nhà nước: Nhà nước phải và chỉ được sử dụng quyền lực nhà nước bao gồm 03 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp để phục vụ nhân dân và vì nhân dân; điều này cũng khẳng định nhân dân chính là chủ nhân cao nhất của Nhà nước. Đây là quan hệ ủy quyền và thừa hành, trong đó nhân dân ủy quyền cho nhà nước và nhà nước là người thừa hành của nhân dân. Ở đây, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức được chỉ ra như là một bộ phận của nhân dân; trong mối quan hệ quyền lực nhà nước này chỉ có 02 đối tượng duy nhất là nhân dân và nhà nước mà tuyệt nhiên không có một chữ nói đến một đối tượng nào khác tham gia vào mối quan hệ này.

Như vậy, những hành vi được coi là chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những hành vi trái với nội dung quy định tại điều này.

Theo Điều 196 BLTTHS quy định:

“Điều 196. Giới hạn của việc xét xử
Tòa án chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã quyết định đưa ra xét xử.
Toà án có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố.”

Do vậy, tòa án chỉ có thể xét xử ông Vũ với nội hàm Điều 2, Hiến pháp ngoài ra mọi suy luận, dẫn chứng khác đều vô giá trị và trái pháp luật.

Việc Cáo trạng nhắc đến cuộc kháng chiến chống Mỹ là nằm ngoài nội dung Điều 2, Hiến pháp tức ngoài giới hạn xét xử như tội danh do VKS truy tố.

Những liên quan đến chủ nghĩa Mác – Lê Nin (CN M-LN) là nội dung chưa được pháp điển hóa, tức chưa được một văn bản nào định nghĩa CN M-LN là gì, Điều 2 Hiến pháp không nhắc tới, cả Bộ luật hình sự không có một từ nào ghi CN M-LN. CN M-LN là một học thuyết, chủ sở hữu của nó thuộc về người thừa kế của các ông M-LN họ chưa có đơn thưa kiện thì cơ quan bảo vệ pháp luật chưa có căn cứ xem xét.

Việc ông Vũ yêu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp cũng không thuộc nội dung của Điều 2 Hiến pháp, tức ngoài giới hạn xét xử như tội danh do VKS truy tố. Hay nói cách khác nội dung Điều 2 Hiến pháp nêu ra Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì không hề nói đến Đảng cộng sản Việt Nam. Nên ông Vũ có đề cập gì liên quan đến ĐCSVN cũng hoàn toàn không có cơ sở truy tố, xét xử ông Vũ về Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. NHÓM CÁC DẤU HIỆU THUỘC MẶT KHÁCH QUAN CỦA TỘI PHẠM

Một trong các dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt khách quan của tội phạm là hậu quả của nó. Việc ông Vũ có các bài viết, trả lời phỏng vấn từ năm 2009 đến tháng 10/2010 tức hành vi đã xảy ra nhưng Cáo trạng của VKS không chứng minh được cho đến nay đã có hậu quả, tác hại, hay thiệt hại gì đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do các hành vi đó của ông Vũ.

Kết luận: Cáo trạng của VKS đã không chứng minh được đủ 04 nhóm dấu hiệu của cấu thành tội phạm nên không thể có căn cứ truy tố ông Cù Huy Hà Vũ về tội theo Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng đình chỉ vụ án và trả tự do ngay cho ông Cù Huy Hà Vũ.

Hoàng Hà, 23/12/2010.