"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Mittwoch, 5. Januar 2011

Bằng tiến sĩ của vị tân đệ nhất bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Hạ

Tại hạ chưa thấy được nhân vật sáng giá sắp lãnh đạo nước Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa để lên xã hội cộng sản, đến lúc đó con người “ Làm việc tùy sức ăn tiêu tùy cần”. Nhưng tại hạ, đã thực tình mà nói, quí vị bỏ qua cho, tại hạ bái phục vị tân đệ nhất bí thư này  về văn bằng tiến sĩ của ông.


Đúng, quả ông ta là người có tầm nhìn xa thấy rộng và quả là một người thận trọng hết mực. Người ta đồn rằng trong suốt thời kỳ làm chủ tịch quốc hội ông thận trọng đến nỗi không phát biểu một lời, vì ông cẩn trọng trong đường lối của đảng ta nhân dân ta nhà nước ta. Ông giống y như đúc, tuy hai người ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau, giống đại tướng Trần thiện Khiêm thủ tướng miền Nam Việt Nam bạn chí thân tổng thống Nguyễn văn Thiệu suốt thời gian nắm chính quyền không hé miệng nói một câu. Người Việt nam có câu “ ngậm miệng ăn tiền” và khi bỏ nước đi trốn trước đúng 10 ngày trước ngày Sài Gòn thất thủ, cũng không nói một câu chào vĩnh biệt quân dân miền Nam Việt Nam. Cho nên những người kỳ tài thường có chỗ gặp nhau.

Điều mà tại hạ phục, là việc chọn luận án tiến sĩ rất khôn ngoan. Biết ta biết người ông đệ nhất bí thư chọn đề tài “ Xây dựng đảng” cố nhiên là đảng cộng sản chả lẽ ông chọn xây dựng đảng Cộng hoà đảng Dân chủ hay Quốc dân đảng. Tôi hi vọng khi lên nắm đảng tức cai trị toàn dân, ông cũng khuyên các vị học tại chức như ông, nên chọn những đề tài kín đáo hoặc mơ hồ vô thưởng vô phạt. Đừng chọn đề tài khoa học, kinh tế, văn học, y học, vì những đề tài này đụng chạm đến đời sống của dân chúng. Ông nên khuyên các đảng viên hoặc con cháu các đảng viên, đổng nhất nên chọn đề tài “ Xây dựng đảng”  Nếu thấy trùng nhiều quá, thì chọn các đề tài khác, mà một trí thức tới đâu cũng không kiểm soát được sự hiểu biết của mình. Ví dụ như luận án về Ráng chiều, về Đêm trăng mờ, về tiếng sóng trong đêm khuya, tiếng gà gáy canh trưa, tiếng dế rỉ rả ở quê nhà v..v..Đại khái là vậy không có hại cho ai.

Tại hạ phục một điều ngẫu nhiên nữa, cũng nói lên được hiện tại và tương lai rực rỡ của ông bí thư. Nguyễn Phú Trọng hiểu theo nghĩa bình dân, là trọng sự giàu có sung túc, tức chú trọng đến đường lối tư bản đỏ. Điều này phù hợp với đảng ta ba mươi năm nay cải cách điền địa ở Việt Nam biến nông dân thành giai cấp lành mạnh nhất sáng suốt nhất là giai cấp vô sản thực sự, vô sản 100%,  và theo Tàu cộng tư bản hóa lớp đảng viên nòng cốt, lớp cán bộ mọi cấp.

Bởi những điều trên tại hạ xin bái phục bái phục vị tân đệ nhất bí thư đảng Việt cộng. 

nghiathuc.wordpress.com